Holistic Solutions since 1985
Sale!

Maternal Herbal

Original price was: $33.90.Current price is: $28.90.

Out of stock

Description

Description

Maternal Herbal Uses

 1. Promotes fertility in women
 2. Can also be used for Yang deficient individuals

TCM Effects

Tonifies the liver yin and kidney yang
Relaxes the shen
Invigorates the blood and Qi
Tonifies and nourishes the blood
Tonifies the Qi

Dosage

2 to 3 capsules 3 times daily, between meals
90 capsules, 750 mg., 15 day supply
Contraindications: Individuals with yin deficiency Heat pattern should not take this formula (see Clinical Notes)

Ingredients

 • Kirin Ginseng root (ren shen)
 • Cistanche salsa herb (rou cong rong)
 • Rehmannia (cooked) root (shu di huang)
 • Tang Kuei root (dang gui)
 • Ligustrum fruit (nu zhen zi)
 • Rubus fruit (fu pen zi)
 • Deer antler gelatinum (lu jiao jiao)
 • Morinda root (ba ji tian)
 • Cynamorium plant (suo yang)
 • Fu shen sclerotium (fu shen)
 • Ligusticum root (chuan xiong)
 • Eucommia bark (du zhong)
 • Epimedium leaf (yin yang huo)
 • Evodia fruit (wu zhu yu)
 • Cinnamon bark (rou gui)
 • Zanthoxylum fruit (chuan jiao)

 

You may also like…